Ekologická likvidace autovraků

Sdílet přes

Autovraky – závažný problém, ale i zdroj surovin

            Často si můžeme všimnout odstavených starých aut na různých parkovištích či doma na zahrádce. Jedná se o autovraky, které už jen stěží budou plnit svůj původní účel, tj. jezdit po silnicích. Tyto autovraky však mohou být velmi efektivně zpracovány a recyklovány a neznečišťovat tak životní prostředí.

Legislativa

a) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Dle zákona o odpadech spadají autovraky mezi tzv. vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení. Níže naleznete nejdůležitější body (základní pojmy a povinnosti).

§ 36

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) autovrakem – každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na

pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen “vozidlo”) a stalo se

odpadem podle § 3,

b) vybraným autovrakem – každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním

právním předpisem31a) jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové

vozidlo31b) s výjimkou motorové tříkolky31b) (dále jen “vybrané vozidlo”), které se stalo

odpadem podle § 3,

c) výrobcem – konečný výrobce vozidla, který jej uvedl v České republice na trh, popřípadě

jeho právní nástupce,

d) opětovným použitím – použití částí autovraků bez jejich přepracování ke stejnému účelu, pro

který byly původně určeny,

e) zpracováním – operace prováděné po převzetí autovraku za účelem odstranění

nebezpečných složek autovraku, demontáž, rozřezání, drcení (šrédrování), příprava na

odstranění nebo využití odpadu z drcení a provádění všech dalších operací potřebných pro

využití nebo odstranění autovraku a jeho částí,

f) zpracovatelem autovraku – právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která

provádí jednu či více operací podle písmena e) na základě souhlasu podle § 14 odst. 1,

g) podstatnou částí autovraku – karosérie autovraku vybavená identifikačním číslem vozidla, včetně dveří, blatníků a kapot, hnací a převodový mechanismus s příslušenstvím, nápravy s

koly, motor vybavený identifikačním číslem, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci

vozidla, elektroinstalace, včetně ovládacích a bezpečnostních prvků, řídící jednotky a

dalších přístrojů, katalyzátor dle homologace.

 

§ 37

Povinnosti při nakládání s autovraky

(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou

provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

(2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na

místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či

přírody nebo krajiny.

§ 69

(1) Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem

a dopustí se přestupku tím, že

a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto
zákonem

 

V zákoně o odpadech dále nalezneme následující paragrafy:

-          Povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadu z vybraných autovraků

-          Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků

-          Povinnosti zpracovatele autovraků

-          Státní příspěvek při vyřazení autovraku

-          Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

 

b) vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

§ 8

(2) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18

odst. 3 zákona identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a osoby, od kterých vykoupil

věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů, a vést o těchto

skutečnostech evidenci.

16 01 04* Autovraky

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

 

Nalezneme zde i další body věnující se problematice autovraků jako je např. vedení průběžné evidence apod.

c) vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence

Tato vyhláška se zabývá např. provozním řádem zařízení ke sběru autovraků, podmínkami skladování autovraků, vedením průběžné evidence atd.

 

Materiálové využití a recyklace autovraků

            Po odevzdání autovraků osobám oprávněným k nakládání s autovraky dochází k mnoha operacím, při nichž jsou oddělovány a tříděny jednotlivé součásti. Dle platné legislativy musí být min. 85% hmotnosti automobilu znovu užito, recyklováno nebo energeticky využito. Pouze zbylých 15% smí být skládkováno. Od 1. ledna 2015 se navíc míra recyklace zvedne až na 95% hmotnosti automobilu.

            Recyklace autovraků je do značné míry rentabilní díky přítomnosti kovů a dalších materiálů, které se dají dále použít. Recyklovat lze téměř všechny části automobilů, jako jsou kovy, pneumatiky, skla… Oleje a další provozní kapaliny se dají rovněž recyklovat či regenerovat. Mnohé součástky, které ještě mohou dále sloužit, navíc bývají prodávány jako náhradní díly. Pozor si musíme dát zejména na provozní kapaliny (zbytky paliva, brzdová kapalina, motorové oleje, náplně do ostřikovačů). Jedná se povětšinou o nebezpečné odpady a takto s nimi musíme také nakládat.                  

vrakoviště

Vrakoviště plné aut čekajících na likvidaci

 

Postup při likvidaci u fyzických osob

            Máte doma staré ojeté auto, kterého se chcete zbavit? Chcete to udělat šetrně k životnímu prostředí a zároveň podle zákona? Níže přikládáme postup, jak na to:

a) Autovrak musíme zpřístupnit pro odvoz či ho odvézt oprávněné osobě sami. Někteří výrobci aut provádí zpětný odběr svých ojetin, popř. Vám nabídnou výhodnou koupi auta nového s určitým finančním zvýhodněním při odevzdání starého auta.

b) Při předávání autovraku oprávněné osobě budete potřebovat průkaz totožnosti a doklad k vozidlu (v případě cizího vozu plnou moc), u firemních vozidel výpis z obchodního rejstříku.

c) Od provozovatele autovrakoviště dostanete doklad o ekologické likvidaci.

d) Poté již stačí s dokladem o ekologické likvidaci vozidlo odhlásit z centrálního registru vozidel a nemusíte již nadále platit povinné ručení.

e) Odevzdání automobilu oprávněné osobě je zdarma, je však nutné, aby vozidlo mělo všechny podstatné součásti (motor, karoserie…), v opačném případě většinou oprávněná osoba chce za odběr autovraku zaplatit.

 

Naše služby – autovraky

            Máte nějaké nejasnosti ohledně nakládání s autovraky? Potřebujete poradit co s Vaším starým ojetým autem, kam ho zavést? Nebo se potřebujete zbavit nebezpečných provozních kapalin? Rádi Vám pomůžeme. Jediné co stačí udělat je vyplnit tento online poptávkový formulář a o zbytek se už postaráme za Vás.