Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Sdílet přes

Legislativa (Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady)

V souvislosti s ročním hlášením o produkci a nakládání s odpady vyplývají pro původce odpadů a oprávněné osoby povinnosti dané z. č. 185/2011 Sb., o odpadech a dalšími právními předpisy. Jedná se zejména o § 39, odstavce 1 a 2, a § 66, odstavec 2, zákona o odpadech, viz níže:

§ 39

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést

průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis.      

(2) Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

§ 66

(2) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce s

rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která:

 a) nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje

Zjednodušeně řečeno, každý, kdo v kalendářním roce vyprodukuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných nebo s více než 100 t ostatních odpadů, je povinen do 15. 2. následujícího roku podat hlášení o odpadech.

 

Roční hlášení přes ISPOP

Při splnění ohlašovací povinnosti (produkce či nakládání s více než 100 kg nebezpečných nebo více než 100 t ostatních odpadů) musí být podáno hlášení přes ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). ISPOP byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ŽP a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP. ISPOP slouží ke splnění ohlašovací povinnosti dle jednotlivých zákonů, např. zákonu o ovzduší, zákonu o vodách a také zákonu o odpadech.

 

Jak podat hlášení přes ISPOP

Nejprve je potřeba si zjistit, zda se na Vaši firmu ohlašovací povinnost vůbec vztahuje. Pokud ano, je nutné vyplnit Registrační formulář pro registraci subjektu a Vaši společnost registrovat, protože hlášení od neregistrovaných subjektů budou systémem vyhodnocena jako neplatná. Po vyplnění údajů do Registračního formuláře musíte tento formulář autorizovat jedním ze tří možných způsobů (připojením elektronického podpisu, použitím datové schránky nebo odesláním listinného formuláře).

Po ověření údajů v Registračním formuláři a ověření autorizace jsou na Vámi zadaný email zaslány přihlašovací údaje a už můžete na internetových stránkách ISPOP (www.ispop.cz) podat hlášení o produkci a nakládání s odpady vyplněním příslušného formuláře.

 

Roční hlášení zpracujeme a podáme za Vás

Naše společnost za Vás ráda roční hlášení o produkci a nakládání vypracuje a ušetří Vám tím cenný čas. Nebudete se muset téměř o nic starat – na základě poskytnutých dat zjistíme, zda se na Vás ohlašovací povinnost vztahuje, zaregistrujeme Vás a vyplníme a odešleme příslušný formulář pro produkci a nakládání s odpady.

Jediné, co stačí udělat, je vyplnit online poptávkový formulář na našich stránkách na tomto odkazu a my už se o řádné ohlášení do daného data postaráme.